NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK

NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Đăng lúc: Thứ tư - 03/02/2016 08:28 - Người đăng bài viết: admin
NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN  TRONG NHÀ TRƯỜNG

NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhất là khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “ về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh nói chung và trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật nói riêng đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nhất là khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “ về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước”, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh nói chung và trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật nói riêng đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
Đảng bộ nhà trường hiện có 04 chi bộ trực thuộc với tổng số 49 đảng viên, trong đó:  chính thức có 41 đồng chí, dự bị có 08 đồng chí.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từng bước đưa công tác cán bộ vào nề nếp, đảm bảo công khai, minh bạch. Trong công tác chỉ đạo, thừa hành chỉ đạo của cấp trên và thực hiện  những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ đều được đưa ra thảo luận dân chủ trong Đảng ủy và Ban Giám hiệu. Qua đó, đã phát huy dân chủ trong Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ,  đảm bảo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.
Đã chỉ đạo thực hiện nhiều quy định liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy trình và thủ tục, như: quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; điều động; luân chuyển; công tác quy hoạch; công tác tuyển dụng viên chức…
Công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC đã được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm chú trọng, đã dần bám sát theo quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC hàng năm, chuyên ngành đào tạo gắn với chức vụ, chức danh đang đảm nhận, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên nói riêng và công chức, viên chức nói chung.
 Hiện nhà trường có 131 công chức, viên chức và người lao động- trong đó có 31 thạc sĩ, 82 đại học, 03 cao đẳng, 05 trung cấp và 10 trình độ khác. Từ năm 2010 đến nay, có 43 trường hợp đi học sau đại học, 8 trường hợp đi học Cao cấp lý luận chính trị và nhiều trường hợp tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, như: tham gia bồi dưỡng QLNN chương trình:  Chuyên viên cao cấp, Chuyên viên chính, Chuyên viên; bồi dưỡng quản lý giáo dục và bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng,…
Công tác quy hoạch được thực hiện thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với công tác đào tạo, bồi dưỡng, vừa có sự kế thừa, vừa có bước phát triển mới; đảng viên được quy hoạch dần được trẻ hoá và đảm bảo tỉ lệ nữ theo quy định. Việc rà soát quy hoạch bổ sung được thực hiện thường niên, bám sát Kế họach số 22-KH/TU ngày 01.02.2012 của Tỉnh ủy về xây dựng quy họach cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Hướng dẫn số 08-HD/ĐUK, ngày 15/3/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về “ Xây dựng quy hoạch cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2015-2020”.
Đã có 13 đảng viên được quy hoạch vào cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, có 05 trường hợp được cử đi học Cao cấp Lý luận chính trị, 08 trường hợp được cử đi học cao học .
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tuân thủ đúng quy định tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19.2.2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức cán bộ lãnh đạo. Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch; cán bộ được bổ nhiệm đều thuộc diện quy hoạch, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, được tín nhiệm cao.
Những kết quả đó đã cho thấy sự quan tâm rất lớn của Đảng bộ và Ban Giám hiệu nhà trường trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian qua. Mặc dù về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của trường đã có bước phát triển nhưng nhìn chung vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, nhất là trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên còn hạn chế nên việc mở mã ngành còn gặp nhiều khó khăn do trình độ của đội ngũ giảng viên chưa đáp ứng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17.02.2011 v/v Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng – quy định mỗi ngành tuyển sinh đào tạo đại học phải có “ đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ Tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ Thạc sĩ đúng ngành đăng ký”.
Để khắc phục những khó khăn trên, trong thời gian tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
      Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quán triệt và thực hiện đúng nguyên tắc thống nhất Đảng lãnh đạo trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu đơn vị. Lãnh đạo việc đổi mới  và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng cán bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo cho công tác cán bộ được công khai, minh bạch, khách quan, trung thực.
      Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố và tăng c­ường thực hiện quy chế dân chủ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Xây dựng hệ thống tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, t­ư t­ưởng và tổ chức, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững vàng, kiên định về chính trị, có đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
      Rà soát, xây dựng tiêu chí rõ ràng, cụ thể đối với từng vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức. Trên cơ sở đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức về mọi mặt . Đẩy mạnh nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng quy định mở mã ngành đào tạo và phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2020 : 60 % giảng viên Cao đẳng và 100 % giảng viên đại học đạt trình độ Thạc sỹ trở lên như Chiến lược Phát triển Giáo dục 2011-2020 đã đề ra. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và tiếp nhận viên chức.
      Tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên trong trường để thống nhất nhận thức về công tác phát triển đảng viên là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị tốt cho công tác quy hoạch cán bộ, tạo lực lượng kế thừa nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Nhà trường. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020, kết nạp được 40 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên là học sinh, sinh viên.
      Kiện toàn đội ngũ giảng viên một cách toàn diện hơn để đáp ứng với yêu cầu dạy và học, nhất là về nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học cần được đổi mới, gắn với thực tiễn và phản ánh đầy đủ các yêu cầu của mục tiêu đào tạo./.
 
                                                                                 Hàn Thị Hồng Hân 

Ý kiến bạn đọc

 


Liên kết WebtiseTHÔNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 68

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 66


Hôm nayHôm nay : 14896

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 548880

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7580334

THỜI KHÓA BIỂU