Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 69/QĐ-TW của Bộ chính trị

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 69/QĐ-TW của Bộ chính trị